skup długów

Niespłacane przez kontrahentów zobowiązania są przyczyną zaległości w płatnościach i poważnych problemów biznesowych. Dlatego warto rozważyć je wszystkie, aby odzyskać swoje pieniądze. Jednym z nich jest sprzedaż długu. Jakie są zalety takiego rozwiązania i jakie są regulacje prawne?
Na czym polega sprzedaż długu? Czy warto sprzedać dług? Czy sprzedaż długu jest legalna? Jak korzystnie sprzedać wierzytelność?

Skup długów – na czym polega?

Skup długów to najszybszy sposób finansowania. Dzięki temu rozwiązaniu firmy sprzedające swoje wierzytelności szybko i sprawnie poprawiają swoją płynność finansową. Firma Libertus zapewnia szybką weryfikację postawionych należności, oferując szczegółowe warunki wykupu wierzytelności w jeden dzień. Warunki i proponowane kwoty ustalane są indywidualnie, przegląd dokumentów opisujących sprawę. Sprzedaż wierzytelności nie pociąga za sobą żadnych kosztów i nie zobowiązuje Klienta do podpisania umowy. Proces wykupu odbywa się na podstawie umowy cesji. Klient przenosi prawa i obowiązki na rzecz i otrzymuje uzgodnioną wcześniej kwotę. Z firmą Libertus szybko otrzymasz pieniądze, a decyzja o zakupie podejmowania jest w jeden dzień, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na firmę Liertus. Takie rozwiązanie zmniejsza również koszty związane z dochodzeniem należności. Skup wierzytelności może być wymagalny lub niewymagalny.  Mogą one wynikać z różnego rodzaju dokumentów np. faktur, umów, weksli czy not odsetkowych.

Jakie są rodzaje skupowanych długów? Faktury wymagalne lub przed terminem płatności różnego rodzaju umowy weksle in blanco, lub wypełnione potwierdzone na piśmie przed dłużnika nieprzedawnione, nie umorzone, bezsporne nieobjęte pełnomocnictwem kancelarii lub innej firmy przed skierowaniem do postępowania sądowego.

Skup długów – jak wygląda procedura sprzedaży i czy jest to legalne

Czy sprzedaż długu jest legalna? Transakcja realizowana jest na podstawie umowy cesji wierzytelności. W Polsce pozwalają na to paragrafy 509-516 Kodeksu Cywilnego. Ponadto taka zmiana wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika, aby sprzedaż wierzytelności zgodnie z przepisami mogła nastąpić za zgodą dłużnika i bez niej. Kontaktując się z firmą Libertus, otrzymasz informacje na temat niezbędnej oceny zadłużenia. Najłatwiejszy sposób na zaoszczędzenie czasu na wysłanie do biura e-maila. Bezzwłocznie po ich otrzymaniu zostaną przekazane do Działu Analiz. Specjaliści przeanalizują kompletność przesłanych dokumentów. Usługa windykacyjna oceni następnie pozostałą kwotę. Dzięki temu rozwiązaniu nawet firma nie zdecyduje się na odkupienie długu, zaproponowane zostanie rozwiązanie umożliwiające odzyskanie pieniędzy.

Skupowanie wierzytelności – za ile procent?

Niewątpliwie cena kupowanej wierzytelności ściśle zależy od sytuacji finansowej dłużnika, zadłużenia oraz posiadanej przez wierzyciela dokumentacji.
Dlatego po wstępnej analizie dokonujemy oceny, przedstawiamy klientowi ofertę cenową, a w decyzji negatywnej zostanie przedstawione korzystniejsze rozwiązanie alternatywne.

Umowa cesji wierzytelności

Firma może dokonać cesji wierzytelności bez zgody płatnika, ale musi go o tym poinformować. Po podaniu tej informacji zadłużony przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty długu wobec nabywcy długu. Cesja wierzytelności jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, której celem jest przeniesienie dotychczasowych praw wierzyciela na osobę trzecią.

Elementy umowy cesji: Data i miejsce zawarcia umowy, Strony umowy, Oświadczenie przekazującego, Rejestracja przelewu wierzytelności, Określenie terminu przelewu wierzytelności, Cena długu, Klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika, Załącznik potwierdzający istnienie długu.