Tajemnica zawodowa w zawodzie notariusza

tajemnica zawodowa w zawodzie notariusza

Tajemnica zawodowa zobowiązuje przedstawicieli pewnych zawodów do nieujawniania informacji, jakie zdobyli w ramach wykonywanej pracy. Dotyczy to przede wszystkim pracowników medycznych – np. lekarzy, pielęgniarki, psychologów – osoby wykonujące zawody prawnicze, dziennikarzy oraz żołnierzy. Jak wygląda zakres tajemnicy zawodowej w przypadku notariusza? W jakich sytuacjach jest z niej zwolniony?

Czym się zajmuje notariusz?

Notariusz jest prawnikiem mianowanym przez ministra sprawiedliwości. W zakres jego kompetencji wchodzi sporządzanie aktów notarialnych oraz dokonywanie czynności notarialnych, które mają charakter dokumentów urzędowych. Usługi notarialne obejmują więc m.in.:

  • sporządzanie aktów poświadczających dziedziczenie oraz innych poświadczeń,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy,
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  • sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów,
  • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Jest wiele sytuacji, w których występuje potrzeba skorzystania z usług notariusza. Staje się to konieczne, chociażby przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości, albo kiedy chce się sporządzić intercyzę.

Zakres tajemnicy zawodowej w zawodzie notariusza

Prawo o notariacie nakłada na notariusza obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nie może on ujawniać okoliczności, które poznał ze względu na swój zawód. Warto jednak podkreślić, że tajemnica obowiązuje jedynie w odniesieniu do informacji bezpośrednio związanych z czynnościami notarialnymi, niezależnie od tego, czy zostały wykonane. Notariusz nie może też wyjawić samej czynności notarialnej, do której doszło (lub miało dojść) i musi zachować dla siebie wszelkie wypowiedzi klienta.

Profesjonalny notariusz traktuje obowiązek utrzymywania tajemnicy zawodowej jako swoje  zobowiązanie moralne. Właśnie takiego prawnika znajdziesz w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Bunkowskiej w Słupsku.

Kiedy tajemnica zawodowa nie obowiązuje?

W pewnych okolicznościach notariusz może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Dotyczy to sytuacji, kiedy zostaje przez sąd wezwany na świadka, w sprawie związanej z wykonywanymi przez niego czynnościami notarialnymi. Prócz tego tajemnica nie obejmuje informacji udostępnionych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy. Nie ma zastosowania także w przypadku dokumentów finansowych, które notariusz musi przedstawić, jeśli zażąda tego Urząd Skarbowy.