Jak skutecznie zabezpieczyć swoje należności?

zabezpieczenie należności

Zawieranie umów, w których jedna ze stron zobowiązuje się do zapłaty konkretnej należności np. z tytułu sprzedaży czy zwrotu udzielonej pożyczki zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dotyczącym odzyskania całej kwoty. Choć możliwe jest dochodzenie swoich roszczeń zarówno w postępowaniu sądowym, jak i pozasądowym, to znacznie lepszym rozwiązaniem może się okazać odpowiednie zabezpieczenie się już w momencie zawierania umowy.

Sposoby dochodzenia swoich roszczeń

Wyegzekwowanie należności może być długotrwałe i skomplikowane, zwłaszcza jeżeli dłużnik podejmuje działania mające na celu zwłokę w uregulowaniu zobowiązania lub chce się od niego całkowicie uchylić. W takich przypadkach odpowiednie rezultaty dość ciężko uzyskać występując samodzielnie, ponieważ postępowania tego typu wymagają ścisłego przestrzegania procedur i terminów. Lepsze efekty daje zwykle skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii, która dopasowuje sposób postępowania do konkretnej sytuacji. Szerszy będzie też arsenał środków pozostających w dyspozycji firmy windykacyjnej. W Warszawie usługi tego rodzaju świadczy Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Andrzej Paprota. Prowadzi ona negocjacje z dłużnikami, a także podejmuje się reprezentowania swoich klientów w postępowaniach sądowych, zarówno przyspieszonych, jak i odbywających się na zasadach ogólnych. Pomaga również w procedurach komorniczych.

Czy można lepiej zabezpieczać swoje roszczenia?

Zobowiązania wynikające z zawieranych umów mogą być zabezpieczane przez dodatkowe instrumenty prawne. Sposobem na zwiększenie prawdopodobieństwa uregulowania należności może być uzyskanie gwarancji bankowej albo pisemne poręczenie innej osoby, która zobowiązuje się do spłacenia ewentualnego zadłużenia. Stosowane są także zabezpieczenia w postaci weksli. Inną możliwością jest złożenie przez zaciągającego zobowiązanie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co daje podstawę do prowadzenia egzekucji komorniczej po uzyskaniu klauzuli wykonalności. Często wykorzystywaną formą jest także zastaw na rzeczy ruchomej albo prawie. Podobną formą zabezpieczenia jest ustanowienie hipoteki przy zawieraniu umowy notarialnej związanej z własnością nieruchomości.

Pomoc w wyborze i skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia można uzyskać, korzystając z usług Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Andrzeja Paprota. Zajmuje się ona również przygotowywaniem umów oraz windykacją pozasądową i sądową w trybie przyspieszonym lub zwykłym wynikających z nich zobowiązań.