PIT 39 — dla kogo?

Podatnicy są zobowiązani do rozliczania się z urzędem skarbowym nie tylko z dochodów z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej czy wynagrodzenia osiąganego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Osoby, które na przykład w poprzednim roku podatkowym uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości, również muszą wypełnić odpowiednie zeznanie. Taki dochód, jeżeli spełni określone warunki, należy wykazać w deklaracji PIT-39. Dla kogo dokładnie jest ten formularz? Podpowiadamy.

Kto powinien wypełnić PIT-39?

PIT-39 powinni wypełnić podatnicy, którzy w ubiegłym roku podatkowym uzyskali przychód ze sprzedaży nieruchomości. Ważnym warunkiem, który determinuje konieczność opłacenia 19% podatku, jest jednak czas od momentu nabycia lub wybudowania nieruchomości do dnia jej sprzedaży. Jeżeli między tymi dwoma wydarzeniami minęło mniej niż 5 lat, wówczas należy opłacić podatek. Jeżeli jednak te dwie daty dzieli okres powyżej 5 lat, wówczas podatnik nie jest zobowiązany do opłacenia 19% stawki podatku. 

Okres pięciu lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie obiektu. Dlatego rozliczenie PIT-39 za 2022 rok dotyczy nieruchomości, które były nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2016 roku.

Kiedy należy wypełnić PIT-39?

PIT-39 należy wypełnić w sytuacji odpłatnego zbycia nieruchomości lub części udziałów w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Formularz ten należy złożyć w sytuacji zbycia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, w okresie nieprzekraczającym 5 lat od dnia nabycia lub wybudowania takiej nieruchomości. PIT-39 w 2023 roku należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym osobiście lub przez internet do 2 maja.

Co podlega opodatkowaniu w deklaracji PIT-39?

W deklaracji PIT-39 należy uwzględnić informacje o wysokości dochodu osiągniętego ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości bądź praw majątkowych. W takiej deklaracji trzeba umieścić wszystkie najważniejsze dane dotyczące transakcji, a więc przychody, koszty uzyskania przychodu, odpisy amortyzacyjne i dochód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości. 

Należy jednak pamiętać, że przychodem ze zbycia nieruchomości jest cena określona w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Takimi kosztami z kolei mogą być wszystkie wydatki związane z dokonaniem takiej transakcji, a więc na przykład koszt wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych, prowizje pośredników, opłaty notarialne lub sądowe, czy podatek od czynności cywilnoprawnych.